POLYCARE-保佳力

玻璃化冷冻液、复苏液试剂盒 (通用型)
  FertiPro公司采用先进技术,设计VitriFreeze™和VitriThaw™通用型一步法无菌玻璃化冷冻、复苏液。适用于卵裂原核细胞至多达8分裂期胚胎囊胚玻璃化冷冻与复苏程序。
  提高了玻璃化冷冻复苏的效果,且方便了实验室库存。
品  名 货  号 内容物 有效期限 保存条件 数 量
VitriFreeze™Kit VF-KIT1_ES
VT-KIT1_ES
VitriFreeze ES kit
VitriFreeze ES kit
6个月 2℃~8℃
暗处保存
4人份
VitriThaw™ Kit VF-KIT1
VT-KIT1
VitriFreeze Blastocyst kit
VitriThaw Blastocyst kit
    4人份